buy online ceclor-cd

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. In2health B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: In2health B.V. met het postadres 3001, 1620 GA te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54497183; hierna te noemen In2health;
b. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op de website, een blog artikel schrijft dan wel die via de webshop een of meerdere producten koopt;
c. het aangesloten bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf of de rechtspersoon die via de website in contact treedt met gebruikers dan wel die een advertentie plaatst op de website;
d. wederpartij: de gebruiker of het aangesloten bedrijf die met In2health een overeenkomst aangaat;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de wederpartij en In2health;
f. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de gebruiker en In2health;
g. website: de website www.in2health.nl die wordt beheerd door In2health.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen In2health en de wederpartij waarop In2health deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, hoe ook genaamd, wordt hierbij door In2health uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In2health en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 In2health zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. In2health garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

3.2 De wederpartij is zich ervan bewust dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot, informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in de website.

Artikel 4 Oneigenlijk gebruik van de website

4.1 De wederpartij zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen;
f. verwijzingen bevat naar derden, al dan niet in de vorm van hyperlinks, tenzij In2health daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

4.2 Indien de wederpartij zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is In2health gerechtigd het account van de wederpartij te deactiveren.

Artikel 5 Het blog en het forum

5.1 In2health behoudt zich het recht ingezonden blog artikelen door aangesloten bedrijven of gebruikers te redigeren, aan te passen of niet te plaatsen.

5.2 In2health behoudt zich het recht geplaatste blog artikelen, onder vermelding van (bedrijfs)naam van schrijver/schrijfster, te herplaatsen of hergebruiken.

5.3 Het forum is voor persoonlijk gebruik en geen marketinginstrument om activiteiten, websites, etc. te promoten.

5.4 Spammen is niet toegestaan.

5.5 De wederpartij dient respect voor medeforumgebruikers te tonen en dient medeforumgebruikers in hun waarde te laten en niet kwetsend of storend tegenover anderen te zijn.

5.6 In2health draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het forum.

5.7 In2health kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten in het forum en activiteiten die hieruit voortvloeien.

5.8 In2health behoudt zich het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen, te wijzigen of het gesprek te sluiten. Ook kan In2health de wederpartij (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het forum ontzeggen.

Artikel 6 Klachten en verjaring

6.1 Klachten over de diensten en/of producten die door In2health worden geleverd kunnen worden gemeld bij:

In2health
Postbus 3001
1620 GA Hoorn

e-mail: klachten@in2health.nl

6.2 Klachten worden door In2health binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de wederpartij op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

6.3 Alle aanspraken jegens In2health die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij In2health zijn ingediend, vervallen door verjaring. Met dien verstande dat voor natuurlijke personen die een product hebben gekocht een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 In2health is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

7.2 Hoewel de inlichtingen en diensten die op de website voorkomen met de grootste zorg zijn samengesteld, kunnen deze technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. In2health is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

7.3 In2health streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

7.4 In2health is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de wederpartij heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij In2health te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

7.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. In2health staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

7.6 In2health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat In2health is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.7 In2health is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

7.8 Indien In2health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van In2health beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van In2health of haar ondergeschikten.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 In2health is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst In2health ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8.2 Voorts is In2health bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In2health is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop In2health geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

9.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van In2health langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Geheimhouding

In2health en de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 11 Diverse onderwerpen

11.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Op elke overeenkomst tussen In2health en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en In2health zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van In2health is gelegen. De wederpartij zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat In2health zich schriftelijk jegens de wederpartij op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR GEBRUIKERS

Artikel 12 Aanbiedingen

12.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

12.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

12.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 13 Totstandkoming van de koopovereenkomst

13.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

13.2 Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt In2health onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 14 Prijzen en prijsverhoging

14.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en
exclusief verzendkosten.

14.2 In2health garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de koopovereenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 15 Leveringen en leveringstermijn

15.1 Het product wordt naar het door de gebruiker opgegeven adres gestuurd.

15.2 De door In2health opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

15.3 Indien In2health de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt In2health contact op met de gebruiker. In een dergelijk geval wordt met de gebruiker een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de gebruiker de koopovereenkomst ontbinden. Indien de gebruiker de koopovereenkomst ontbindt, betaalt In2health reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

15.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de gebruiker zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de gebruiker.

Artikel 16 Verzendkosten

De hoogte van de verzendkosten wordt voor het tot stand komen van de koopovereenkomst duidelijk op de website aan de gebruiker kenbaar gemaakt.

Artikel 17.1 Betaling

17.1.1 Betaling van via de website bestelde producten kan op de volgende wijzen geschieden:
a. IDEAL;
b. PayPal;
c. Doorlopende machtiging

17.1.2 Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In2health is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15,- per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle door In2health te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft In2health eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de dienst aan de wederpartij.

17.1.3 In2health is gerechtigd de uit de (koop)overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen (deels) over te dragen aan een derde partij

17.2 Duur van de overeenkomst en beëindiging

17.2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale contractsperiode van 1, 3 of 12 maanden, afhankelijk van het geselecteerde aanbod. Na afloop van de termijn van 12 maanden wordt de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de wederpartij de overeenkomst voor het verstrijken van deze minimale contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand heeft opgezegd bij de klantenservice. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de wederpartij telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen.

17.2.2 Indien In2health vaststelt dat de wederpartij binnen een periode van 14 dagen na daartoe door In2health schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan In2health de overeenkomst ontbinden.

17.2.3 In2health is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter te ontbinden in het geval:
a. nakoming door de wederpartij blijvend onmogelijk is;
b. sprake is van een faillissement(saanvraag), schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de wederpartij.

17.2.4 Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van de wederpartij jegens In2health en het resterende opgebouwde tegoed te vervallen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractsperiode.

17.3  Opschorting door In2health

17.3.1 In2health kan, zonder ingebrekestelling, de dienst geheel of gedeeltelijk opschorten:
a. indien de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de dienst;
b. indien de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan In2health heeft verstrekt.

17.3.2 De opschorting vindt plaats zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting eindigt wanneer In2health vaststelt dat de wederpartij alsnog al zijn verplichtingen is nagekomen. De kosten van opschorting en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de wederpartij. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de wederpartij verplicht tot betaling van zijn gebruikskosten voor de duur van de overeenkomst.

Artikel 18 Ontbinding van de koopovereenkomst door de gebruiker

18.1 De gebruiker heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, zonder schade en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, documentatie, garantiebewijzen, etc. In2health zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de gebruiker schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

18.2 De gebruiker heeft niet het recht de koopovereenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel te ontbinden indien:
a. de verzegeling van de CD of DVD is verbroken;
b. het product snel kan bederven of verouderen;
c. het product een tijdschrift is.

18.3 Indien de gebruiker de koopovereenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de gebruiker.

Artikel 19 Garantie

19.1 Indien op een geleverd product garantie wordt gegeven, wordt dit bij het tot stand komen van de koopovereenkomst aan de gebruiker gemeld.

19.2 Indien schade of gebreken aan een product zijn ontstaan door:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de gebruiker of door derden;
e. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, dan kan de gebruiker geen beroep doen op de garantie.

Artikel 20 Persoonsgegevens

20.1 In2health draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

20.2 In2health verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het versturen van de bestelde producten;
b. het beheren van een klantenbestand.

20.3 In2health verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan door de gebruiker te allen tijde worden ingetrokken.

20.4 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt gestuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 21 Beveiliging en internet

In2health treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. In2health zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de gebruiker elektronisch kan betalen. In dat kader zal In2health zorgen voor een veilige webomgeving.

Artikel 22 Registratie

22.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dienen gebruikers zich te registreren. Registratie is kosteloos, tenzij anders vermeld.

22.2 De gebruikersnaam en het wachtwoord die de gebruiker gebruikt om in te kunnen loggen zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. In2health kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de gebruiker. In2health kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

22.3 Het on-line registratieformulier en alle overige invulvelden die behoren bij de diensten van de website dienen volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.

22.4 Indien de gebruiker te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is In2health gerechtigd zijn account te deactiveren, waardoor het voor de voormalige gebruiker niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van de website.

Artikel 23 Informatie afkomstig van aangesloten bedrijven

In2health heeft de aangesloten bedrijven die informatie op de website kunnen zetten dan wel die vragen kunnen beantwoorden geselecteerd op deskundigheid. Evenwel kan In2health niet instaan voor de juistheid van de gegevens die door een aangesloten bedrijf worden verstrekt dan wel van de antwoorden die door een aangesloten bedrijf worden gegeven.

Artikel 24 Positie van In2health

De gebruiker erkent dat In2health op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de gebruiker en het aangesloten bedrijf.

Artikel 25 Overeenkomst tussen gebruiker en een aangesloten bedrijf

25.1 Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de gebruiker en het aangesloten bedrijf gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van het aangesloten bedrijf. De algemene voorwaarden van In2health maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de gebruiker en het aangesloten bedrijf.

25.2 Indien een aangesloten bedrijf zich niet houdt aan de overeenkomst die hij heeft gesloten met de gebruiker, is dat een zaak tussen de gebruiker en het aangesloten bedrijf.

Artikel 26 Inhoud van de website

26.1 De door In2health verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief.

26.2 In2health waarborgt niet dat haar website ononderbroken of vrij van fouten is. In2health behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de toegang ertoe in te trekken. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. In2health behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

26.3 In2health kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Artikel 27 Aansprakelijkheid

27.1 Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

27.2 Bepaalde links op de website leiden naar websites buiten het domein van In2health, welke geen eigendom van In2health zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de gebruiker de website van In2health. Hoewel In2health uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

27.3 In2health sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

27.4 Hoewel In2health alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is In2health niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Artikel 28 Intellectuele eigendom

28.1 De informatie die op de website staat mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van In2health omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het auteursrecht van de inhoud, beeld en vormgeving van de website berust bij In2health of bij hede aangesloten bedrijven. Ten aanzien van de artikelen en nieuwsbrieven die staan op de website van In2health, geeft In2health hierbij de toestemming deze op een andere website te plaatsen onder de voorwaarden dat:

a. de tekst niet wordt veranderd;
b. de bron wordt vermeld;
c. de link naar de website van In2health wordt geplaatst: www.in2health.nl.

28.2 Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AANGESLOTEN BEDRIJVEN

Artikel 29 Positie van In2health

29.1 Het aangesloten bedrijf erkent dat In2health de website ter beschikking stelt aan aangesloten bedrijven en aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in gezondheid en dat In2health op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen het aangesloten bedrijf en de gebruiker.

29.2 Het aangesloten bedrijf erkent dat In2health het recht heeft de advertentie van het aangesloten bedrijf van de website te verwijderen indien derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

29.3 Indien het aangesloten bedrijf een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de gebruikers in het geding komen, dan kan In2health de advertentie van het aangesloten bedrijf met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren.

Artikel 30 Aanbiedingen en offertes

30.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij ander is aangegeven.

30.2 In2health is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.

30.3 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door In2health opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

30.4 Al datgene dat in het kader van een offerte door In2health wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van In2health onverwijld door het aangesloten bedrijf te worden geretourneerd.

Artikel 31 Prijzen en betaling

31.1 Indien het aangesloten bedrijf voor een dienst op de website dient te betalen, wordt de prijs voor de betreffende dienst en de duur van de dienst in de overeenkomst opgenomen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

31.2 Het aangesloten bedrijf dient de van In2health ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

31.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is het aangesloten bedrijf, na door In2health ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is het aangesloten bedrijf, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het aangesloten bedrijf in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het aangesloten bedrijf.

Artikel 32 Verplichtingen van het aangesloten bedrijf

32.1 Het aangesloten bedrijf dient gebruikers van de website te voorzien van volledig en juist advies.

32.2 Het aangesloten bedrijf dient alle informatie die hij van gebruikers heeft ontvangen vertrouwelijk te behandelen. Het is het aangesloten bedrijf niet toegestaan persoonlijke gegevens van de gebruiker te gebruiken voor direct marketingdoeleinden, tenzij de gebruiker daarvoor vooraf uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

32.3 Het aangesloten bedrijf draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan In2health aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het aangesloten bedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien de door het aangesloten bedrijf aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van het aangesloten bedrijf.

Artikel 33 Vrijwaring

33.1 Het aangesloten bedrijf is volledig verantwoordelijk voor:
a. alle informatie die hij op of via de website aan gebruikers verstrekt;
b. de inhoud van zijn advertenties;
c. de inhoud van zijn websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

33.2 Het aangesloten bedrijf vrijwaart In2health voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden en gebruikers, die verband houden met de door het aangesloten bedrijf geplaatste advertentie dan wel met de door het aangesloten bedrijf op de website of via de website verstrekt informatie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat het aangesloten bedrijf op verzoek van In2health de voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin In2health door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat het aangesloten bedrijf alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

33.3 Het aangesloten bedrijf vrijwaart In2health voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door het aangesloten bedrijf verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 34 Beperkende voorwaarden

34.1 In2health behoudt zich het recht voor om de advertentie van het aangesloten bedrijf te verwijderen dan wel het account van het aangesloten bedrijf te deactiveren indien de website van het aangesloten bedrijf:
a. een sterk aanwezige discriminerende inhoud (geslacht, huidskleur/ras, geloof of levensovertuiging) heeft;
b. een gewelddadig karakter heeft of aanzet tot haat;
c. wordt gebruikt voor illegale activiteiten;
d. virussen of spam verspreidt.

34.2 In2health is bevoegd de overeenkomst met het aangesloten bedrijf per direct te beëindigen, indien In2health ter kennis is gekomen dat het aangesloten bedrijf handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.