buy online ceclor-cd

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door In2health te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Op andere In2health websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de ‘inhoud’) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

In2health behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. In2health behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt In2health geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevindt’ en ‘zoals beschikbaar’. Informatie, zoals vermeld op de website, vindt zijn oorsprong in de ervaring van de schrijver, coach of therapeut. Dit is zijn/haar ervaring, mening of zienswijze, voor medische problemen bent u zelf verantwoordelijk een daartoe bevoegde arts te raadplegen. De artikelen in in2health zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts. In2health wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. In2health geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. In2health geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door In2health vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is In2health of enige aan In2health verbonden onderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien In2health in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens In2health in verband met de website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) maand nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van In2health. In2health is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. In2health heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat In2health de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan In2health of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van In2health is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (‘Gebruikersmateriaal’) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van In2health worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze website zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. In2health mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. In2health wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreukmakend is, van de hand.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door In2health voor de rechter worden gebracht.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig aan de hand van de voorwaarden van de In2health Privacy Informatie.